ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺧﺎﺭ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ ( ﻓﺎﺳﺌﻴﺖ ﭘﻼﻧﺘﺎﺭ )

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

acdc.jpg - 11.31 Kbپیش زمینه:

ﺩﺭ ﮐﻒ ﭘﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺳﻴﺎی ﺧﺎﺹ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﺎﺳﻴﺎی ﭘﻼﻧﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻗﻮﺱ ﮐﻒ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺳﻴﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﺸﺶ ﻁﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ ﺳﺒﺐ ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﺎﺭ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﻴﻢ .

 

 

 

 

ﻋﻼﺋﻡ ﻭ ﻧﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ

 • ﺩﺭﺩ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭﺯﻥ ﺭﻭی ﭘﺎﺷﻨﻪ
 • ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .
 • ﺩﺭﺩ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﺻﺒﺢ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺪﯾﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺩﺭ ﻁﯽ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﻁﺮﻑ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

بیومکانیک ﻭﺭﺯﺷﯽ:

ﺧﺎﺭ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﯾﺎ ﻓﺎﺷﻴﻴﺖ ﭘﻼﻧﺘﺎﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﻴﺪﺍﻧﯽ ﯾﺎ ﻭﺭﺯﺷﻬﺎی ﺑﺎ ﺟﺰء ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .

 

علل ایجاد ﺧﺎﺭ ﭘﺎﺷﻧﻪ:

 • ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺧﺎﺭ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻀﻼﺕ ﺳﻔﺖ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺎﻕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﺸﺶ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺭﻭی ﻓﺎﺳﻴﺎی ﮐﻒ ﭘﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺁﻥ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
 • ﻗﻮﺱ ﮐﻒ ﭘﺎﯾﯽ ﺯﯾﺎﺩ
 • ﺻﺎﻑ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻒ ﭘﺎ
آنچه ﺑﺎﻳﺩ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ انجام دهد:
 • ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭی ﭘﺎ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻓﻊ ﻋﻼﺋﻢ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﮐﻔﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺳﻴﺎی ﮐﻒ ﭘﺎ ﻧﻴﺮﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .
 • ﺑﺴﺘﻦ ﮐﻒ ﭘﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻓﺎﺳﻴﺎی ﭘﻼﻧﺘﺎﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﻬﺒﻮﺩی ﺁﻥ ﮔﺮﺩﺩ.
 • ﺳﺮﻣﺎ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﯾﺦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺭﻭﺯ ﺑﻬﺒﻮﺩی ﺭﺍ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ.
 • ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺮﺍی ﻁﻮﯾﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻁﻮﻝ ﻓﺎﺳﻴﺎی ﮐﻒ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﯾﮏ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .
آنچه پزشک می تواند انجام دهد:
 • ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﺮﻭﺋﻴﺪی
 • ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻭﺭﺗﻮﭘﺪی ﺑﺮﺍی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺳﻴﺎ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ
 • ﺑﺴﺘﻦ ﻧﻮﺍﺭ ﺑﺮﺍی ﭘﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 • ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﮑﻨﻴﮑﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺮﺍی ﺷﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮی ﻋﻀﻼﻧﯽ
 • ﺗﺰﺭﯾﻖ ﮐﻮﺭﺗﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺎﺳﻴﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ
 • ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺍﺩﯾﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺷﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ
 • ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﻓﻊ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺑﻴﻤﺎﺭ

خواندن این مطالب نیز خالی از لطف نیست ...

دکتر آرش شرافت وزیری ، جراح استخوان و مفاصلپرسش و پاسختعویض مفصل و آرتروسکوپی آسیب های ورزشیروانشناسی ورزشیشکستگی ها و ارتوپدیورزش بانوانتغذیه در ورزش ورزش آقایان  

آخرین مقالات و مطالب آموزشی

 • ورزش کردن اثراتی مانند داروهای ضد افسردگی دارد و این تاثیر خصوصا روی سیستم انتقال پیام های عصبی در مغز بسیار مورد توجه است که می تواند به بیماران افسرده کمک کند.

  پزشکان ادعا کردند فقط با 25 دقیقه ورزش روزانه می توان با افسردگی مبارزه کرد.

  ادامه مطلب...
 • واریس بیماری است که در اثر نارسایی در دریچه های سیاهرگ ها رخ می دهد و منجر به تورم و برآمدگی رگ ها خواهدشد. واریس معمولاً در پایین ساق پا، پشت زانو و قوزک رخ می دهد.
   
  ادامه مطلب...
 • با موادی که سوخت و ساز بدن را بالا می‌برند و به چربی‌سوزی بیشتر کمک می‌کنند آشنا شوید:


  لیمو ترش
  لیمو حاوی اسید سیتریک بوده و متخصصان تغذیه معتقدند اگر هر روز صبح و بیست دقیقه قبل از مصرف صبحانه، یک عدد لیمو ترش را در لیوان آب گرم چکانده و میل کنید نه تنها برای فعالیت کبد مفید و سودمند است، بلکه چربی سوزی را نیز به دنبال دارد.

  ادامه مطلب...
 • آنچه شاید از آن بی خبر باشید، این است که ورزش خواصی دارد که برای سرطان هم مفید است. ورزش می تواند خطر ابتلا به برخی انواع شایع سرطان را کاهش دهد.

  ادامه مطلب...
 • پیاده روی بهترین و ساده ترین ورزش برای تمامی سنین است که تاثیر زیادی در بهبود روند زندگی و داشتن تناسب اندام افراد دارد. این ورزش که به صورت تک نفره و گروهی قابل انجام است روند درمان بسیاری از بیماری ها را تسریع می بخشد.

  ادامه مطلب...
 • مواد غذایی که سوخت و ساز بدن را بالا میبرند

  با موادی که سوخت و ساز بدن را بالا می‌برند و به چربی‌سوزی بیشتر کمک می‌کنند آشنا شوید:


  لیمو ترش
  لیمو حاوی اسید سیتریک بوده و متخصصان تغذیه معتقدند اگر هر روز صبح و بیست دقیقه قبل از مصرف صبحانه، یک عدد لیمو ترش را در لیوان آب گرم چکانده و میل کنید نه تنها برای فعالیت کبد مفید و سودمند است، بلکه چربی سوزی را نیز به دنبال دارد.

  ادامه مطلب

   

  ورزش و پیشگیری از سرطان

  آنچه شاید از آن بی خبر باشید، این است که ورزش خواصی دارد که برای سرطان هم مفید است. ورزش می تواند خطر ابتلا به برخی انواع شایع سرطان را کاهش دهد.

  ادامه مطلب

   

  معجزه پیاده روی در سلامت افراد

  پیاده روی بهترین و ساده ترین ورزش برای تمامی سنین است که تاثیر زیادی در بهبود روند زندگی و داشتن تناسب اندام افراد دارد. این ورزش که به صورت تک نفره و گروهی قابل انجام است روند درمان بسیاری از بیماری ها را تسریع می بخشد.

  ادامه مطلب

   

  مقالات دیگر...

 • مینیسک زانو چیست؟

  یک صفحه هلالی فیبری- غضروفی که قسمتی از فاصله مفصلی بین استخوان درشت نی و ران را پر می کند مینیسک می باشد.

  منیسک ها مفصل زانو را در تمام دامنه حرکتی پایدار نگاه می دارد نقش فعالی و در محدودیت چرخشی خارجی و داخلی مفصل زانو و نیز خم و باز شدن زانو دارند. نقش دیگری که مینیسک ها دارند جذب کننده شوک میان استخوان درشت نی و استخوان ران با افزایش سطح تماس تحمل وزن عمل می باشند. علاوه بر آن مینیسک در لغزنده کردن مفصل زانو ایفای نقش می نماید.

  ادامه مطلب...

ارتباط با ورزش و آسیب های ورزشی

  

 

 

 

آخرین ویدئوهای آموزشی

مقالات دکتر آرش شرافت وزیری

IMAGE سن مناسب برای جراحی زانو
 در افراد بالای ۶۰ سال، انجام جراحی مفصل زانو محدودیت ندارد اما وزن بالا روی مفصل مصنوعی اثر مخرب دارد و انجام این عمل برای بیماران مبتلا به فشار خون یا دیابت خطرناک است.... Read More...
IMAGE پرسش و پاسخ های رایج ارتوپدی
در این بخش می توانید ، سوالات ، ابهامات و سوالات خود را با دکتر آرش شرافت وزیری طرح نمائید ، پاسخ شما پس از بررسی در همین جا منتشر خواهد شد. برای طرح سوال، نام و ایمیل را وارد... Read More...