شکستگی ھای استخوان ران( Femoral fracture )

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

---ee.jpg - 37.82 Kbطيف آسيبھای ورزشی و شکستگی ھای ران از یک شکستگی فشاری بدون جابجایی استخوانی تا یک شکستگی شدید ھمراه با آسيب بافت نرم عصبی_عروقی که نياز به قطع پا دارد متفاوت است. در یک فرد سالم ورزشکار که مشکل داخلی یا غددی ندارد شکستگی تنه استخوان ران براحتی رخ نمی دھد. از آنجا که این استخوان محکمترین استخوان بدن بحساب می آید شکستگی آن مستلزم اعمال نيروی زیاد مستقيم به آن است و به ھمين خاطر اغلب ھمراه با آن شکستگی و آسيب ھای ھمراه در سایر نقاط بدن ( بخاطر انرژی زیاد وارد شده ) را داریم بعنوان مثال در تصادف رانندگی در رالی یا پرت شدن از کوه یا از روی موتور. چنانچه فرد مشکل زمينه ای داشته باشد که بر روی تراکم استخوانی وی اثر منفی گذاشته باشد با اعمال نيروھای کمتر احتمال آسيب مجزای استخوان ران ( بدون آسيب سایر نواحی ) وجود دارد مثل شکستگی در افراد مسن یا زنان و دخترانی که در اثر ورزش شدید مدتھاست که سيکلھای ماھانه نداشته اند.

بر حسب جھت اعمال نيرو فرم شکستگی ھا متغير است. ضربه از روبرو معمولاً شکستگی عرضی می دھد حال آنکه نيروھای چرخشی سبب شکستگی ھای مایل و مارپيچی می شوند.

فرکانس آسيب

 • ميزان بروز شکستگی ران 1-3/1 در 000/10 نفر در سال می باشد.
 • در افراد زیر 25 سال و بالای 65 سال این ميزان 3 در 10000 نفر در سال است.
 • این آسيب در مردان ورزشکار زیر 30 سال شایعتر است.
 • ميزان بروز شکستگی فشاری ( stress fracture ) در ورزشکاران %8/2 است.
 • ميزان متوسط محدودیت فعاليت: 107 روز
 • ميزان متوسط دوری از شغل یا تمرین 30:  روز

 

آناتومی کاربردی

استخوان ران محکمترین,درازترین و سنگين ترین استخوان بدن است. سه بخش دارد : تنه، انتھای فوقانی و انتھای تحتانی.

استخوانيست با کمی تحدب به جلو، این تحدب سبب اعمال نيروھای فشاری به سمت داخل انتھای تحتانی ران و زانو و اعمال نيروھای کششی به قسمت خارجی انتھای تحتانی ران و زانو می شود.

نيروھای بسياری مثل نيروھای چرخشی_کششی_فشاری و محوری به ران وارد می شود. در خلال انقباض عضلات ران استخوان ران بصورت تکيه گاه عمل می کند.

در اطراف این استخوان 3 بخش عضلانی مجزا وجود دارند: در داخل عضلات ادوکتور، در جلو عضله چھارسر رانی و در عقب آن عضلات ھامسترینگ، که ھر کدام کار خاص را انجام می دھند.

 

بيومکانيک ورزشی

شکستگی ھای آشکار ناشی از ورزش در استخوان ران عمدتاً در ورزشھای با سرعت بالا که انرژی زیاد به فرد وارد ميشود روی می دھد مثل فوتبال،اسکی، ھاکی، موتور سواری، رالی.

اما در زمينه stress fracture یا ھمان شکستگی استرسی در استخوان ران : این نوع شکستگی به شکستگی ھای ریزی در بدنه استخوان اطلاق می شود که در اثر ضربات و فشارھای مداوم بر روی استخوان بوجود می آید. طی مرور زمان و بر اثر ضربات متوسط اما تکراری و پایدار به استخوان شکستگی ھای ریز و تغيير در ساختمان استخوان ایجاد می شود. در این نوع شکستگی استخوانھا جابجا نشده و در عکس یک استخوان شکسته واضح نداریم. ایجاد درد استخوانی در ھنگام ورزش نشانه آن می باشد.

اغلب stress fracture ھا در تقاطع داخلی 3/1 فوقانی و 3/2 تحتانی ران رخ می دھد.

 

شرح حال

در ضربات:

 • سابقه ای از ضربه به ران داریم
 • درد بدنبال ضربه ایجاد شده و حاد است.
 • ناتوانی از تحمل وزن برروی پای درگير.

 

در شکستگی ھای استرسی:

 • سابقه ای از تغيير در شدت و ميزان تمرین داریم
 • احتمال دارد محيط ورزش به تازگی عوض شده باشد ( مثلاً از تشک به زمين سفت )
 • کفش و نوع آن مھم است و باید پرسيده شود.
 • شروع علائم تدریجی است اما می تواند ناگھانی باشد.
 • فرد معمولاً در ناحيه کشاله ران درد دارد.
 • علائم با تمرین تشدید و با استراحت بھتر ميشود.

 

معاينه

در ضربات:

 • یک معاینه سر تا پا لازم است ) بعلت شدت ضربه احتمال درگيری سایر نواحی را داریم (
 • لمس لگن _ ران و زانوھا و بررسی آنھا
 • ارزیابی عروق انتھای پا ) نبض ھا چک شود (
 • ارزیابی عصبی انتھای پا ) حس و حرکت پا بررسی شود (

در شکستگی ھای استرسی:

 • معمولاً یافته ھای معاینه ناچيز است.
 • احتمال دارد محل آسيب متورم باشد.
 • احتمال دارد کاھش دامنه حرکات مفصلی داشته باشيم.
 • در حرکات قوی چرخشی ران یا تحمل وزن دردتشدید ميشود.
 • می تواند علائم دو طرفه باشد.

 

علل

شکستگی آشکار :

 • حوادث موتوری (ماشين _ موتور)
 • ورزشھای با سرعت بالا (اسکی _ ھاکی _ فوتبال )
 • سقوط  (شيرجه نادرست _ کوھنوردی)

 

شکستگی ھای استرسی:

 • دویدن طولانی
 • زنان ورزشکار با اختلال قاعدگی ( بيش از 6 ماه )
 • کفش نامناسب
 • محيط تمرین با کفپوش سفت

 

تصويربرداری

ضربات :

 • رادیوگرافی از قفسه سينه برای رد علل تھدید حيات در حوادث شدید یا با سرعت بالا
 • عکس از ستون مھره
 • رادیوگرافی قدامی-خلفی از لگن
 • عکس  lateralو AP از ران، زانو و مفصل ران
 • سی تی اسکن از سر (در وجود علائم عصبی)

 

شکستگی فشاری:

 • عکس قدامی-خلفی وجانبی از استخوان ران: معمولاً 6-2 ھفته بعد از شروع علائم تغييرات رادیوگرافی دیده ميشود.
 • اسکن رادیونوکلئيد : روش استاندارد طلایی است و اختلال را 3 ھفته زودتر از رادیوگرافی می توان دید.

 

درمان

فاز حاد :

در شکستگی حاد معمولاً اقدام اول جراحی است و طی آن استخوانھای شکسته به ھم fix می شوند که بھترین زمان انجام این کار 48ساعت اول بعد از آسيب است تا عوارض کاھش یابد .در موارد stress fracture یک محافظ تحمل کننده وزن برای مدت 1-4  هفته برای بھبود علائم و بھبود استخوانی که ھمان تشکيل استخوان جدید در محل آسيب است استفاده ميشود.فرد باید برای مدت 8-16هغته از دویدن خودداری کند. یک برنامه تمرینی با فشار کم شامل دوچرخه سواری، شنا و راه رفتن در آب عالی است.

فرد ورزشکار باید آمادگی قلبی، عروقی و توانایی اندام فوقانی خود را طی این مدت حفظ کند اما از ورزش شدید اندام تحتانی تا زمان بھبودی کامل و رفع علائم خودداری کند.

 

فاز بھبودی:

درفاز بھبودی در موارد شکستگی فيزیوتراپی برای بھبود قدرت عضلانی و افزایش دامنه حرکات مفصل زانو و ران انجام می گيرد.

در موارد شکستگی ھای فشاری ( stress fracture ) زمانی که دیگر درد نداشت محافظ را برداشته و با ورزشھایی که فشار کمی دارند واشاره شد بصورت ھوازی پرداخته ميشود.

 

بازگشت به تمرين

در شکستگی ھا:

طی سه ماه استخوان ران جوش می خورد بعد از جوش خوردگی درمان بر تقویت عضلانی متمرکز ميشود . تقویت باید تا زمانی که قدرت عضلانی 95 % پای مقابل شود انجام می گيرد و بعد تمرینھای اختصاصی رشته آغاز می گردد.

فرد باید طی یکسال به وضعيت قبل ازآسيب دیدگی باز گردد.

 

در شکستگی ھای استرسی:

حداقل 6 ھفته لازم است تا به فعاليت ورزشی برگردد. فرد باید آرام آرام به شدت تمرینھا اضافه کند.

 

پیش آگهی:

90% شکستگی ھای ران بخوبی ترميم و فرد به ورزش باز می گردد.

Stress fracture ھم پش آگھی عالی دارد و در غياب بيماری زمينه ای تقریباً بھبودی کامل دارد .

پرینتایمیل

نظرات   

 
0 # لیلا 1395-08-01 16:18
:oops:
با تشکر از دکتر شریفی
بازگو کردن
 

خواندن این مطالب نیز خالی از لطف نیست ...

دکتر آرش شرافت وزیری ، جراح استخوان و مفاصلپرسش و پاسختعویض مفصل و آرتروسکوپی آسیب های ورزشیروانشناسی ورزشیشکستگی ها و ارتوپدیورزش بانوانتغذیه در ورزش ورزش آقایان  

آخرین مقالات و مطالب آموزشی

 • ورزش کردن اثراتی مانند داروهای ضد افسردگی دارد و این تاثیر خصوصا روی سیستم انتقال پیام های عصبی در مغز بسیار مورد توجه است که می تواند به بیماران افسرده کمک کند.

  پزشکان ادعا کردند فقط با 25 دقیقه ورزش روزانه می توان با افسردگی مبارزه کرد.

  ادامه مطلب...
 • واریس بیماری است که در اثر نارسایی در دریچه های سیاهرگ ها رخ می دهد و منجر به تورم و برآمدگی رگ ها خواهدشد. واریس معمولاً در پایین ساق پا، پشت زانو و قوزک رخ می دهد.
   
  ادامه مطلب...
 • با موادی که سوخت و ساز بدن را بالا می‌برند و به چربی‌سوزی بیشتر کمک می‌کنند آشنا شوید:


  لیمو ترش
  لیمو حاوی اسید سیتریک بوده و متخصصان تغذیه معتقدند اگر هر روز صبح و بیست دقیقه قبل از مصرف صبحانه، یک عدد لیمو ترش را در لیوان آب گرم چکانده و میل کنید نه تنها برای فعالیت کبد مفید و سودمند است، بلکه چربی سوزی را نیز به دنبال دارد.

  ادامه مطلب...
 • آنچه شاید از آن بی خبر باشید، این است که ورزش خواصی دارد که برای سرطان هم مفید است. ورزش می تواند خطر ابتلا به برخی انواع شایع سرطان را کاهش دهد.

  ادامه مطلب...
 • پیاده روی بهترین و ساده ترین ورزش برای تمامی سنین است که تاثیر زیادی در بهبود روند زندگی و داشتن تناسب اندام افراد دارد. این ورزش که به صورت تک نفره و گروهی قابل انجام است روند درمان بسیاری از بیماری ها را تسریع می بخشد.

  ادامه مطلب...
 • مواد غذایی که سوخت و ساز بدن را بالا میبرند

  با موادی که سوخت و ساز بدن را بالا می‌برند و به چربی‌سوزی بیشتر کمک می‌کنند آشنا شوید:


  لیمو ترش
  لیمو حاوی اسید سیتریک بوده و متخصصان تغذیه معتقدند اگر هر روز صبح و بیست دقیقه قبل از مصرف صبحانه، یک عدد لیمو ترش را در لیوان آب گرم چکانده و میل کنید نه تنها برای فعالیت کبد مفید و سودمند است، بلکه چربی سوزی را نیز به دنبال دارد.

  ادامه مطلب

   

  ورزش و پیشگیری از سرطان

  آنچه شاید از آن بی خبر باشید، این است که ورزش خواصی دارد که برای سرطان هم مفید است. ورزش می تواند خطر ابتلا به برخی انواع شایع سرطان را کاهش دهد.

  ادامه مطلب

   

  معجزه پیاده روی در سلامت افراد

  پیاده روی بهترین و ساده ترین ورزش برای تمامی سنین است که تاثیر زیادی در بهبود روند زندگی و داشتن تناسب اندام افراد دارد. این ورزش که به صورت تک نفره و گروهی قابل انجام است روند درمان بسیاری از بیماری ها را تسریع می بخشد.

  ادامه مطلب

   

  مقالات دیگر...

 • مینیسک زانو چیست؟

  یک صفحه هلالی فیبری- غضروفی که قسمتی از فاصله مفصلی بین استخوان درشت نی و ران را پر می کند مینیسک می باشد.

  منیسک ها مفصل زانو را در تمام دامنه حرکتی پایدار نگاه می دارد نقش فعالی و در محدودیت چرخشی خارجی و داخلی مفصل زانو و نیز خم و باز شدن زانو دارند. نقش دیگری که مینیسک ها دارند جذب کننده شوک میان استخوان درشت نی و استخوان ران با افزایش سطح تماس تحمل وزن عمل می باشند. علاوه بر آن مینیسک در لغزنده کردن مفصل زانو ایفای نقش می نماید.

  ادامه مطلب...

ارتباط با ورزش و آسیب های ورزشی

  

 

 

 

آخرین ویدئوهای آموزشی

مقالات دکتر آرش شرافت وزیری

IMAGE سن مناسب برای جراحی زانو
 در افراد بالای ۶۰ سال، انجام جراحی مفصل زانو محدودیت ندارد اما وزن بالا روی مفصل مصنوعی اثر مخرب دارد و انجام این عمل برای بیماران مبتلا به فشار خون یا دیابت خطرناک است.... Read More...
IMAGE پرسش و پاسخ های رایج ارتوپدی
در این بخش می توانید ، سوالات ، ابهامات و سوالات خود را با دکتر آرش شرافت وزیری طرح نمائید ، پاسخ شما پس از بررسی در همین جا منتشر خواهد شد. برای طرح سوال، نام و ایمیل را وارد... Read More...